Strona główna O nas Oferta Realizacje Kontakt
 
 
    GEO - GEO
  Pracownia Geofizyki i Geologii
  ul. Kossaka 16
  01-576 Warszawa
 
  tel.fax.: (0 22) 839-34-26
  tel.kom.: 0-501-137-233;
  mail: pracownia-geogeo@wp.pl
     

Wy?wietl wi?ksz? map?
     
     
     

 strona w przygotowaniu"

 
 
 
 
 
 
  Dokumentacje geotechniczne

Dokumentacja geotechniczna to jeden z podstawowych dokumentów, na podstawie którego projektanci i konstruktorzy projektuj? obiekty budowlane. Dokumentacja geotechniczna sporz?dzana jest zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP:  kliknij tutaj   tekst rozporz?dzenia: kliknij tutaj  Sporz?dzamy dokumentacje geotechniczne na podstawie wierce? i bada? polowy...

  Dokumentacje geologiczno - in?ynierskie

Dokumentacja geologiczno in?ynierska sporz?dzana jest dla obiektów II-giej kategorii geotechnicznej w z?o?onych warunkach gruntowych oraz dla obiektów III-ciej kategorii geotechnicznej niezale?nie od warunków gruntowych. Dokumentacja geologiczno – in?ynierska sporz?dzana jest zgodnie z Ustaw? Prawo geologiczne i górnicze (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP:  kliknij tutaj   tekst ustawy: kliknij tutaj) a ...

  - na pobór wody

Zgodnie z Ustaw? Prawo Wodne pobór wody podziemnej lub powierzchniowej wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pobór wody podziemnej lub powierzchniowej w ilo?ci powy?ej 5 m3 na dob? kwalifikowane jest jako tzw. szczególne korzystanie z wód, które wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pobór wody podziemnej lub powierzchniowej w ilo?ci do 5 m3 na dob? traktowane jest jako tzw. zwyk?e korzystanie z wód, na które nie jest wymagane po...

  - na wprowadzanie ?cieków

Zgodnie z Ustaw? Prawo Wodne wprowadzanie ?cieków do wód lub do ziemi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wprowadzanie ?cieków do wód lub do ziemi w ??cznej ilo?ci powy?ej 5 m3 na dob? kwalifikowane jest jako tzw. szczególne korzystanie z wód, które wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wprowadzanie ?cieków w ilo?ci do 5 m3 na dob? traktowane jest jako tzw. zwyk?e korzystanie z wód, na które nie jest wymagane poz...

  - na wprowadzanie ?cieków przemys?owych

Zgodnie z Ustaw? Prawo Wodne wprowadzanie do urz?dze? kanalizacyjnych b?d?cych w?asno?ci? innych podmiotów, ?cieków przemys?owych zawieraj?cych substancje szczególnie szkodliwe dla ?rodowiska wodnego (lista substancji zawarta jest w Rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska - Rozporz?dzenie dost?pne na stronach Sejmu RP, link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP: kliknij tutaj; tekst rozporz?dzenia: kliknij tutaj) wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawn...

  - na wykonanie urz?dzenia wodnego

Zgodnie z Ustaw? Prawo Wodne wykonanie urz?dze? wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Ustawa Prawo Wodne (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP:  kliknij tutaj   tekst ustawy: kliknij tutaj definiuje urz?dzenia wodne jako to urz?dzenia s?u??ce kszta?towaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególno?ci: budowle: pi?trz?ce, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a tak?e kana?y i rowy,...

 
 
 
www.geogeo.pl © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
Wykonanie: INPAKO Konrad Kucharski