Strona główna O nas Oferta Realizacje Kontakt
 
 
  GEOTECHNIKA I GEOLOGIA INŻYNIERSKA
  OPERATY WODNOPRAWNE
   Operat wodnoprawny
   - na pobór wody
   - na wprowadzanie ścieków
   - na wprowadzanie ścieków przemysłowych
   - na wykonanie urządzenia wodnego
  dodatki
 
 


- na wprowadzanie ścieków

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w łącznej ilości powyżej 5 m3 na dobę kwalifikowane jest jako tzw. szczególne korzystanie z wód, które wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wprowadzanie ścieków w ilości do 5 m3 na dobę traktowane jest jako tzw. zwykłe korzystanie z wód, na które nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne, przy czym nie stanowi zwykłego korzystania z wód, korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej.
Ustawa Prawo Wodne (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP:  kliknij tutaj   tekst ustawy: kliknij tutaj definiuje ścieki  m.in. jako wprowadzane do wód lub do ziemi: 
§          wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze,
§          ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 89, poz. 991 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 876),
§          wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów,
§          wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,
Innymi słowy na wprowadzanie ścieków bytowych, deszczowych czy pochodzących ze stacji uzdatniania wody i innych obiektów, do wód (rzek, kanałów, w szczególnych przypadkach do jezior) lub do ziemi (do gruntu np. poprzez studnie chłonne, systemy, skrzynki retencyjno - rozsączające, drenaże, do rowów melioracyjnych itd.) należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
W okresie naszej działalności sporządziliśmy wiele operatów wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i sprawnego sporządzenia takiego operatu.
Przykładowe operaty wodnoprawne, które mieliśmy przyjemność sporządzić zamieszczono w zakładce REALIZACJE.
Ponadto w razie potrzeby doradzamy i podpowiadamy najlepsze rozwiązania, pomagamy w doborze urządzeń oczyszczających i rozsączających, analizujemy projekty kanalizacji pod kątem zgodności z wymogami Ustawy Prawo Wodne.
W przypadku wprowadzania ścieków do ziemi i braku wcześniejszych badań geotechnicznych wykonujemy wiercenia badawcze w celu określenia rodzaju i przepuszczalności gruntów występujących w podłożu urządzenia do wprowadzania ścieków do ziemi (studni chłonnej, skrzynek retencyjno - rozsączających itd.). Niejednokrotnie zdarzało się bowiem, że projektanci nie posiadając wcześniejszego rozpoznania warunków gruntowo - wodnych projektowali urządzenia wprowadzające ścieki do ziemi w obrębie gruntów słabo lub nie przepuszczalnych (gliny, iły) kierując się jedynie zagospodarowaniem terenu, podczas gdy w innych częściach terenu występowały grunty w pełni przepuszczalne (piaski). Ponadto należy sprawdzić poziom występowania wód gruntowych, ponieważ Ustawa Prawo Wodne reguluje minimalną miąższość gruntu poniżej dna urządzenia rozsączającego oraz zabrania wprowadzania ścieków bezpośrednio do warstwy wodonośnej. 
Znajomość powyższych zagadnień pozwala na odpowiednie dobranie i zaprojektowanie urządzeń kanalizacyjnych na odpowiednim etapie czy  zmiany koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej. To z kolei zapobiega niepotrzebnym wydatkom na projekty niezgodne z Ustawą Prawo Wodne, eliminuje stratę czasu związaną z odmową udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na skutek błędnie zaprojektowanych urządzeń, powodujących niejednokrotnie konieczność wprowadzania zmian w wielu opracowaniach, projektach, zmian decyzji a jak wiadomo powszechnie procedury związane z uzgodnieniami inwestycji trwają niekiedy bardzo długo. Dzięki temu eliminuje się także niepotrzebny stres i opóźnienia.
Podejmując się opracowania operatu w pierwszej kolejności analizujemy zagadnienie właśnie pod kątem potencjalnych nieprawidłowości i niezgodności, które wykryte na początku sporządzania opracowania umożliwiają odpowiednio szybką reakcję, zaproponowanie zmian, korekt bez niepotrzebnego nakładu pracy i wszczęcia procedur administracyjnych, które z góry skazane są na niepowodzenie. 
Oczywiście warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest szereg wymogów do spełnienia, w tym jako jedne z najważniejszych należy wymienić zgodność zamierzonego korzystania ze środowiska z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy a także  ustaleniami warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni. 
 
 
 
www.geogeo.pl © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
Wykonanie: INPAKO Konrad Kucharski